Voorwaarden

Art. 1- Privacy bescherming

Ter bescherming van uw privacy hanteer ik een privacyreglement.
Dit reglement voldoet aan de wettelijke voorschriften en regelt ondermeer uw recht op inzage in en geheimhouding van uw gegevens.
Ik ga zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Tevens verwacht ik van u eveneens dat u zorgvuldig omgaat met de privacy van mij als uw coach.

Art. 2 - Ongewenste intimiteiten, geweld, agressie en discriminatie

Indien een zorgverlener bij of door een cliënt wordt geconfronteerd met ongewenste intimiteiten, geweld, agressie en/of discriminatie
kan dit een reden zijn voor onmiddellijke beëindiging van de zorgverlening bij die cliënt.

Art. 3-Verhindering of afwezigheid van langere duur van cliëntzijde

Niet tijdig afgezegde zorguren worden in rekening gebracht. Als u een afspraak wenst af te zeggen, dient u dit uiterlijk 24 uur van te voren
door te geven. Indien sprake is van overmacht - zoals bijvoorbeeld onvoorziene ziekenhuisopname – geldt deze afzegtermijn niet.
Vakanties of langere afwezigheid van uw kant dient u minimaal twee weken voordat dit plaats zal vinden, door te geven.

Art. 4-Door cliënt gevraagde beëindiging of vermindering.

Beëindiging of vermindering van het coaching- en begeleidingstraject dient minimaal 2 weken voordat beëindiging of vermindering gewenst is,
doorgegeven te worden.

Art. 5 - Betaling en ingebreken zijn.

Nota's dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op de aangegeven wijze. Van niet-tijdige betaling is sprake indien de opdrachtgever
in gebreke blijft enig verschuldigd bedrag geheel of gedeeltelijk tijdig, dat wil zeggen, niet binnen 14 dagen na factuurdatum, te voldoen.
Indien de nota’s niet worden voldaan zal de zorg per direct gestaakt worden.