Privacy

Inleiding

Dit privacyreglement dient voor Petra Dekker als basis voor het omgaan met de privacy en de gegevensverwerking van haar cliënten.
Dit reglement voldoet aan de wettelijke vereisten, zoals die in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) zijn vermeld.
Dit reglement is per 10 maart 2019 in werking getreden. Mevrouw Dekker, is de verantwoordelijke die de persoonsgegevens bewerkt, gebruikt en bewaard.

Doel

Het doel is om de persoongegevens te gebruiken voor de cliënt zelf om een profielschets te maken en om het plan van aanpak van cliënt hierop af te stemmen.

Welke gegevens

De persoonsgegevens die Petra Dekker opvraagt zijn:
De gegevens van cliënt (naam, adres, woonplaats, e-mailadres, opleiding, hobby’s);
De gegevens (naam, adres, woonplaats) van de school waar cliënt zijn opleiding volgt;
Dan wel de gegevens van de werkgever waar cliënt werkzaam is;
Medische gegevens die van belang kunnen zijn;
Eventuele voorgeschiedenis aan eerdere hulpverlening;
Bijzondere informatie rondom geboorte en/of opgroeien zoals achterstand in lezen of afwijkend gedrag;

Verwerking gegevens

De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats door Petra Dekker.
De schriftelijk verkregen persoonsgegevens worden opgeslagen in een database en bewaard in het dossier van cliënt.
De uitgeprinte stukken uit de database worden bewaard in het papieren dossier van cliënt.
Petra Dekker treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens.
Zij draagt tevens zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsgegevens tegen verlies of
aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.

Vertrouwelijkheid

Uiteraard waarborgt Petra Dekker de Wet op de Privacy en worden de persoonsgegevens met de uiterste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld.
Tevens worden deze gegevens alleen voor het doel gebruikt waarvoor cliënt informatie heeft afgestaan.
Verstrekken van persoonsgegevens aan derden, mits cliënt daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
Persoonsgegevens worden door Petra Dekker slechts verstrekt aan derden zover dit overeenkomt met het doel van de persoonsregistratie,
wettelijke vereisten of geschiedt na schriftelijke toestemming van de cliënt of diens gevolmachtigde.

Recht op inzage

Cliënt heeft ten allen tijden recht op inzage in en afschrift van de op zijn/haar persoon betrekking hebbende gegevens.
Op verzoek kunnen de opgenomen gegevens worden aangevuld met een door of namens cliënt afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens.
Als gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift
van de verwerking, dan kan cliënt een schriftelijk verzoek indienen bij Petra Dekker waarin wordt verzocht om verbetering, aanvulling, verwijdering
of afscherming van de gegevens. Verwijdering blijft achterwege indien een wettelijk voorschrift bewaring vereist.
Petra Dekker zorgt ervoor dat een beslissing tot aanvulling, correctie of verwijdering zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.
In geval van verwijdering van gegevens wordt in de gegevens een verklaring opgenomen dat op verzoek van cliënt de gegevens zijn verwijderd.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt cliënt te identificeren, dan noodzakelijk is voor de werking van de
doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. De bewaartermijn eindigt 5 jaar na het laatste contact door Petra Dekker
met cliënt, tenzij wettelijk anders wordt bepaald.

Klachten

Als cliënt meent dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd en/of als cliënt andere redenen tot klagen heeft, kan hij zich wenden
tot Petra Dekker. Klachten kunnen worden ingediend tot 1 jaar nadat de begeleiding is beëindigd door Petra Dekker.